Nadenken over het ambt

Binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België komt er opnieuw een denkproces op gang over het ambt. Niet alleen vanwege de pioniersplekken maar ook omwille van de lekenpredikers. Om u  ook de gelegenheid te geven om mee te denken, geven we hier lezenswaardig materiaal. We delen hier artikelen, thesissen van

Als ambtsdrager op huisbezoek

Inleidende cursus onderlingpastoraat Twee avonden De eerste avond van de cursus zal doorgaan in Leuven in oktober of november. Onderling pastoraat het is het cement van de gemeente. Zorg voor elkaar het is de corebusiness van de protestantse kerk. Als ambtsdrager in de gemeente word je geacht namens de gemeente

E-learning Pastoraat

Gewoon namens de kerk bij iemand op bezoek gaan. Zorgen voor het onderling contact. Dat is één van de belangrijkste taken van een ambtsdrager. Toch zien velen er ook tegen op: Wat verwachten ze van me? Waar moet zo’n bezoek aan voldoen? En wat moet ik allemaal kunnen? Weer anderen

Vergaderen is verzamelen

Tijdens de avonden voor kerkenraadsleden braken we een lans om ook inhoudelijke gesprekken te voeren dat kan bijvoorbeeld gaan over ‘hoe te vergaderen’. Met de volgende vier onderwerpen kan er een gesprek op gang komen over het waarom van vergaderen, over het werken als team en de eigen inbreng, over

Aanbod voor kerkenraadsleden

1. Rol en taak van kerkenraadsleden Ambtsdrager zijn wat is dat eigenlijk? Samen met predikant of kerkelijkwerker, diaken of ouderlingen leiding geven aan de gemeente met als doel: ‘De gemeente bij het heil bewaren’. Zo staat het in de kerkorde. Wat betekent dat eigenlijk en wat komt er van terecht?