Een verslag

Wat zou u antwoorden op de vraag welke waarden de kerken en christenen in het bijzonder kunnen bijdragen aan de Europese Unie?
De groep die op 12 maart jl in Mechelen samen kwam om met elkaar na te denken over de waarden van de Europese Unie, gaf hierop de volgende antwoorden:
saamhorigheid, solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid, zorg voor de Schepping, vrijheid, verzoening, vergeving, barmhartigheid, naastenliefde, broederschap, gastvrijheid.

Zonder deze waarden te willen toe-eigenen was de groep het erover eens dat deze waarden ongetwijfeld hebben bijgedragen tot de waarden die de Europese Unie als fundamenteel beschouwd. Waarden waarop de grondrechten van de EU gebaseerd zijn en die bindend zijn voor de lidstaten.

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen (art. 2 van het Verdrag van Lissabon).
Duurzaamheid, zorg voor de Schepping en ook de zorg voor vluchtelingen en migranten zijn niet expliciet als waarden opgenomen maar komen wel in de grondrechten voor.

Het is belangrijk om ons bewust te zijn van deze waarden als gezamenlijk project, als gezamenlijke identiteit tussen de lidstaten en de burgers van de Euroepese Unie en voor wie bescherming zoeken. Veel al krijgen de economische belangen de aandacht en ook de overhand. De basis van de Europese Unie verdient echter meer aandacht en zorg.
En het is van belang om als kerken hier de vinger aan de pols te houden want juist deze waarden staan onder druk en grondrechten worden in een aantal gevallen flagrant geschonden. Hiervoor bestaan wel mechanismen en procedures maar helaas worden deze zelden ten volle benut.

Voor wie verder wil lezen of zich wil engageren rond de Europese waarden en grondrechten vindt hier enkele interessante links.

Deze lezing kaderde in een langere reeks Een geloofwaardig Europa.

De lezing werd gegeven door ds. Stefan Gradl en kan nog  aangevraagd worden.

andere onderwerpen