Wie spreekt over pionieren, zal moeten nadenken over maatschappelijke veranderingen maar ook over missie en evangelisatie. De wereldraad van kerken heeft verschillende documenten over dit onderwerp gepubliceerd. De laatste dateert van 2015.
‘Together towards life’, uitgangspunt voor de missiedocument is de triniteit, waarin ook de ecclesiologie is gefundeerd. Het is de liefde van de drie-enige God die zich richt op alle mensen, en die mensen inspireert om een gemeenschap van hoop te zijn.  Het gaat onder meer om de noodzaak het leven te bekijken met de ogen van mensen in de marges; de waarde van de schepping is onder woorden gebracht en authenticiteit als basis voor de uitwerking van het geloof wordt aan de orde gesteld.

Het document zelf beaamd het vroegere document “Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation”. Deze en andere documenten, zijn te lezen in deze brochure: You are the light. Het document
Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes“, is apart te downloaden.

Verder is het proefschrift van Eleonora Hof aan te raden Reimagining Mission in the Postcolonial Condition. A Theology of Vulnerability and Vocation at the Margins. Zoetermeer: Boekencentrum, 2016 Ze gaat in dit proefschrift o.a. in op bovenstaande documenten. In het artikel “Missiologie en kwetsbaarheid” legt ze in het kort uit wat ze met haar onderzoek voor ogen heeft.

Op 19 november zal hierover een studiedag worden gehouden.

andere onderwerpen