Tweede dag over ‘pionieren’
9 februari 2019

De afgelopen jaren hebben meerdere VPKB-gemeenten gezocht naar nieuwe wegen om het Evangelie in de samenleving present te stellen, alle op uiteenlopende wijze, uitgaande van de eigen plaatselijke situatie. Een enkele maal werd het roer radicaal omgegooid en werd er een pionier aangesteld. Zoals ook op de Synodevergadering van november vorig jaar bleek, roept dit meerdere en soms ook diepgrijpende vragen op, zowel over verwachtingspatronen als over de inbedding in onze kerkstructuur.

Het is goed en zelfs noodzakelijk om daarover gezamenlijk als landelijke kerk met elkaar van gedachten te wisselen. Wel moeten daarbij twee soorten vragen uit elkaar gehouden worden. Daarom worden er twee nationale studiedagen over pionieren georganiseerd.

Op de eerste dag werd het thema bepaald door de hoofdvraag wat wij als VPKB van een pionier en een pioniersplaats verwachten. De tweede studiedag gaat meer over de vraag hoe we deze vorm van kerkzijn structuur geven en welk kader wij nodig hebben om dit binnen de Belgische context te laten slagen. Deze dagen richten zich tot predikanten, proponenten, pioniers, districtsbesturen, kerkenraadsleden en staan open voor iedereen die belangstelling heeft en mee wil denken. Om alles praktisch te organiseren, vragen we u om u aub vóór 1 februari in te schrijven via het online formulier

Met het oog op de eerste studiedag is een brochure met artikelen van uiteenlopende aard  verschenen.  Mensen die zich nauw betrokken weten bij het thema en de vragen daarrond en daarover informeel al eens met elkaar rond de tafel hebben gezeten, stonden garant voor de inhoud.
Verder is er ook een brochure rond “maatschappelijke veranderingen” en “missie en evangelisatie“.

  • vooruitblikkend naar de tweede studiedag kunt u het Synodedocument “Richtlijnen” downloaden. Dit dateert uit 2004 en is bijzonder interessant. De studiedagen over pionieren staan immers niet los van stappen die we als nationale Kerk al veel eerder hebben gezet. In 2002 nam de Synode een besluit m.b.t. vacante predikantsplaatsen en sprak daarin over kerkelijk werkers. Twee jaar later werden er voor drie subcategoriën criteria vastgelegd, compleet met naam, functie, opleidingsvereisten, status, uitoefening van ambtelijke handelingen en verloning.
  • Op de synode van 2017 werd beslist dat de categorie ‘diaken met bijzondere opdracht’ werd uitgebreid met de categorie ‘diaken met bijzondere opdracht op plaatselijk niveau.’ Tot nu toe bestond deze categorie allen voor bovenplaatselijk niveau.
  • Verder verwijzen we u naar de Nederlandse gespreksnota voor inspiratie.

 

andere onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *